نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                     

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ در تاریخ .......... ساعت................  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که:

خانم / آقای …………… به شماره ملی ........... با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی .............  فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی ..........  با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ...........  فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................                منشی جلسه : ...........................

امضاء خریدار                                                        امضاء فروشنده

اقــــدامــــات پس از ثبـــت شرکت

 

مــــراحـــل ثـــبــــت بـــــــرنـــــد