نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراماً خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها دفتر شرکت  ........................................  که تحت شماره.................... به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم.

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

اقــــدامــــات پس از ثبـــت شرکت

 

مــــراحـــل ثـــبــــت بـــــــرنـــــد